Ochrona Danych Osobowych

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób składających wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zasady ich pozyskania są uregulowane w/w przepisach.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 398. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sp398@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Szkoła Podstawowa nr 398, ul. Rembrandta 8, 03-531 Warszawa

 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
  Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, kiedy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w sprawach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e RODO.

 4. Okres przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w  tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora - …… lat.

 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z  przepisów prawa.
  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;

  • usunięcia danych osobowych – jeżeli administrator przetwarzałby dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, zgodnie z art. 17 RODO.

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli osoba które dane dotyczą uważa, że Administrator nie ma prawa przetwarzać jej danych osobowych, może wnieść sprzeciw, zgodnie z art. 21 RODO.

 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.