ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 • Oddziały przedszkolne są częścią Szkoły Podstawowej nr 398, funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 • Oddziały przedszkolne są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
  7:00-17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego,
  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 • Dzieci do godziny 8:00 zbierają się w jednej sali, następnie rozchodzą się
  z nauczycielami do sal przypisanych grupom.
 • Od godziny 15:30 następuje ponowne , stopniowe łączenie grup.
 • W naszej placówce od września 2023 r. funkcjonuje 8 grup:

Mali Odkrywcy (3-latki)

Mali Poszukiwacze (3-latki)

Mali Podróżnicy (3-latki)

Mali Tropiciele (4-latki)

Farmerzy (5-latki)

Żeglarze (6-latki)

Wędrowcy (6-latki)

Astronauci (6-latki)

 • W placówce zatrudnieni są specjaliści (logopeda, pedagog, terapeuta SI), którzy prowadzą w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi.
 • Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEiN
 • W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy  Program wychowania przedszkolnego „ Drużyna marzeń” Jolanty Wasilewskiej wyd. WSiP
 • Prowadząc zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wykorzystujemy: elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, pedagogikę zabawy KLANZA, metody aktywności ruchowej wg R. Labana, metody C.Orfa-rozbudzanie wyobraźni
  i wrażliwości muzycznej, metody nauczania matematyki wg E. Gruszczyk -Kolczyńskiej, elementy Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, metody parateatralne - drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy.
 • Podczas zajęć wykorzystujemy także narzędzia multimedialne.
 • Nauczyciele wdrażają projekty i programy edukacyjne: „Dwujęzyczne dzieci”, „ Kubusiowi przyjaciele natury”, „Zdrowo i sportowo”, |”Czytanie na drugie śniadanie”, Przyjaciele Zippiego:, „Z kulturą mi do twarzy”, „Odłącz się, podłącz się”, „Mała Fabryka Eksperymentów”.
 • Organizowane są uroczystości i imprezy przedszkolne np. pasowanie na przedszkolaka, przedstawienia, bal karnawałowy, mikołajki, Dzień Babci
  i Dziadka, Dzień Rodziny.
 • Organizowane są konkursy i akcje charytatywne oraz warsztaty tematyczne np. warsztaty astronomiczne z mobilnym planetarium, warsztaty archeologiczne, warsztaty ze zwierzętami itp.
 • W każdej grupie organizowane są wydarzenia na podstawie ustalonego kalendarza np. Dzień kropki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień pszczoły itp.
 • W placówce odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe w ramach podstawy programowej: j. angielski, rytmika, zabawy ruchowe z elementami korektywy oraz na wniosek rodziców religia (6-latki).
 • Dzieci mają możliwość uczestniczyć także w zajęciach dodatkowych odpłatnych t.j. judo, zajęcia taneczne, Early stage.

 

Ramowy rozkład 3 i 4 latków

Ramowy rozkład 5 i 6 latków