Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 398 zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonych serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisów internetowych zarządzanych przez szkołę.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 398

Telefon: +48 22 570 36 40

E-mail: sp398@edu.um.warszawa.pl

Adres korespondencyjny: ul. Rembrandta 8, 03-531 Warszawa

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.01

 

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • filmy opublikowane przed 01.01.2021 r. nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

 • wyróżnienie odnośników,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Hubert Zawrzykraj, adres poczty elektronicznej hzawrzykraj@eduwarszawa.pl

Kontaktować można się także telefonicznie, pod nr 22 570 36 40.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności należy w sekretariacie szkoły telefonicznie +48 22 570 36 40 lub e-mailowo: sp398@edu.um.warszawa.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 398 w Warszawie, ul. Rembrandta 8.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Rembrandta. Ruch osobowy odbywa się także poprzez wejścia boczne od strony ulicy Pieta Mondriana. Wejściem dla gości jest wyłącznie wejście główne.

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • W budynku są windy.

 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia w budynku.

 • W budynku są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.